Voor sommige zaken die binnen de christelijke gemeenten of kerken worden gedaan of onderwezen moet men zich op de traditie beroepen omdat er geen voorschriften voor in de Bijbel staan. Dergelijke leerstukken of praktijken zijn soms herkenbaar aan de volgende opmerking: "Bij het lezen van de Bijbel springt de gedachte van dit leerstuk en deze praktijk niet zomaar ineens in het oog." Daarna volgt meestal een redelijk ingewikkelde en lange omschrijving en opeenstapeling van argumenten waardoor dat leerstuk of die praktijk dan bewezen zou moeten worden. Dit gaat dan de pet van de gewone man te boven. Hij of zij moet dan maar vertrouwen dat dit leerstuk of deze praktijk Bijbels is, al begrijpt hij het niet. Soms toont men de zogeheten voordelen van dit leerstuk of deze praktijk aan, waaruit dan zou blijken hoe nuttig het is, en daarom goed zou moeten zijn. Of men zegt dat deze praktijk diepe wortels heeft in Gods Woord, en vast en veilig steunt op een aantal waarheden van de kerk, zonder ook maar één tekst te noemen die deze praktijk aanbeveelt, en met aanhaling en toepassing van enkele teksten zonder te letten op de context.

Dit artikel is geschreven vanuit het uitgangspunt van Sola Scriptura. Dit betekent: Alleen door de Schrift. Dit houdt in dat de Bijbel alles bevat wat nodig is te weten en te geloven voor de zaligheid en voor de heiligmaking.

Hieronder volgen enkele waarschuwingen tegen het gebruik van de traditie. Ze zijn genomen vanuit de Bijbel.

Openbaring 2:1-2
1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;

Het boek Openbaring is door de apostel Johannes geschreven, volgens de oude schrijvers, ongeveer 64 jaar na Christus' hemelvaart, rond het einde van de regering van de keizer Domitianus. Het blijkt dus dat er al heel vroeg in de christelijke kerk mensen waren die zichzelf voor apostelen uitgaven, maar leugenaars bleken te zijn. Zouden wij dan op de heel vroege christelijke traditie kunnen bouwen als er zulke mensen rondliepen?

Openbaring 2:14-15
14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam houden, die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. 15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.

Hieruit is te zien dat er al in de vroege kerk dwalingen voorkwamen: De leer van Bileam, en de lering van de Nikolaieten. Christus zegt dat Hij dit haat.

Mattheüs 15:1-9
1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeen, die van Jeruzalem waren, zeggende: 2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? 4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. 5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. 6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. 7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

Valt er nog iets toe te voegen aan bovenstaande teksten? Of is alles zo duidelijk dat er geen toelichting nodig is? Jezus zegt: Waarom overtreedt u het gebod van God door uw inzetting? Het is tevergeefs God te eren door de geboden van mensen.

Kolossenzen 2:18-23
18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; 19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom. 20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. 22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; 23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.

Het gaat hier om eigenwillige godsdienst. Het schijnt heel wat te zijn. Maar het heeft geen waarde. Alles wat iemand doet, ook al is het nog zo goed onderbouwd vanuit de traditie, niet vanuit het Woord van God, dat heeft geen enkele waarde.

Ezechiël 20:18-19
18 Maar Ik zeide tot hun kinderen in de woestijn: Wandelt niet in de inzettingen uwer vaderen, en onderhoudt hun rechten niet, en verontreinigt u niet met hun drekgoden. 19 Ik ben de HEERE, uw God, wandelt in Mijn inzettingen, en onderhoudt Mijn rechten, en doet dezelve.

Het staat hier wel heel duidelijk: Wandel niet in de inzettingen van je voorvaderen, dat is, volg hun tradities niet na. Maar wandel in de inzettingen van de HEERE, je God.