Er zijn mensen die denken dat de mannen die in Handelingen 19 genoemd worden overgedoopt zijn.

Handelingen 19:1-7.
1 En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, 2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. 5 En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. 6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. 7 En alle dezen waren omtrent twaalf mannen.

In het Grieks staat er dit in vers 4 en 5:
εἶπε δὲ Παῦλος, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾽ ἔστιν, εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

In vers 5 staat dat die hem hoorden, gedoopt werden in de Naam van de Heere Jezus. Dit zou dan inhouden dat deze mannen overgedoopt zouden zijn door Paulus. Vanuit het Grieks is deze opvatting niet de meest voor de hand liggende.

De betekenis van vers 5 zou dan niet zijn dat de discipelen door Paulus werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. Want vers 5 bevat de woorden van Paulus die zegt hoe Johannes zijn discipelen doopte. Dit blijkt uit het Grieks. Daar staan de twee woordjes μὲν men, dat is, wel of weliswaar, en δὲ de, dat is, maar of en. Op grond van deze twee woordjes zou een goede verklaring zijn dat de dingen die in deze twee verzen gezegd worden, samengevoegd moeten worden. Er wordt daarom van één persoon en zaak gesproken.

Wat de verzen dan eigenlijk zeggen, is het volgende:
3 En hij zeide tot hen, tot die mannen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij, die mannen, zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes heeft weliswaar gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. 5 Maar die hem, Johannes, hoorden werden eigenlijk gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 6 En als Paulus hun, die mannen, de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.


Of in verkorte vorm, voor de duidelijkheid:
Johannes heeft weliswaar de doop van de bekering gedoopt, maar hij doopte de mensen eigenlijk in de Naam van de Heere Jezus.

Een andere verklaring van de tekst is dat deze mensen eerst waren gedoopt in de doop van Johannes, en daarna nog een keer werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. Dan zouden de doop van Johannes, en de doop in de Naam van de Heere Jezus, twee verschillende dopen zijn. Voor deze opvatting zijn goede redenen. De doop van Johannes was een doop tot bekering, omdat het koninkrijk van de hemelen dichtbij gekomen was. De doop in de Naam van Jezus was een doop die werd gegeven aan mensen die geloofden in Jezus. Dit houdt in dat deze twee dopen twee verschillende dingen waren. De eerste was als voorbereiding voor de komst van de Messias. En de tweede doop volgde op het geloof in de Messias Jezus, Die nu gekomen was. In dit verband is het niet juist om te spreken over "overdopen". Want het woordje "overdopen" suggereert dat iets wat al gedaan is, nog een keer overgedaan wordt. Alsof de doop van Johannes nogmaals overgedaan wordt bij de christelijke doop in de Naam van Jezus Christus. Gezien het feit dat deze twee dopen verschillend zijn is het beter niet het woord "overdopen" hiervoor te gebruiken.

Om dezelfde reden kunnen we niet zeggen dat iemand die als kind gedoopt is, en vervolgens als volwassene op geloof gedoopt wordt, "overgedoopt" wordt. Want de kinderdoop is iets geheel anders dan de doop op het geloof. De kinderdoop wordt niet "overgedaan" als iemand op geloof gedoopt wordt. Het zijn twee verschillende dingen. Over het ene lezen we niet in de Bijbel, en over het andere lezen we wel in de Bijbel.