Hier volgen enkele teksten uit Markus en Handelingen. Uit deze teksten zal blijken dat bekering, geloof, doop, en ontvangen van de Heilige Geest nauw met elkaar verbonden zijn.

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden (Markus 16:16).

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen (Handelingen 2:38).

Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen (Handelingen 2:41).

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen (Handelingen 8:12).

En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus; en ziende de tekenen en grote krachten, die er geschiedden, ontzette hij zich (Handelingen 8:13).

Uit bovenstaande teksten blijkt dat de doop volgt op het persoonlijke geloof. Deze persoon mag gedoopt worden. De doop volgt op bekering, en geloof in de Naam van de Heere Jezus Christus.