Jazeker is er een bevel van bekering, geloof, en doop.

Mattheüs 3:2: En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Mattheüs 4:17: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Markus 1:15: En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft, het Evangelie.
Handelingen 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

In al deze verzen staat "bekeert u", "gelooft", en "worde gedoopt" in de gebiedende wijs in de vertaling en in het Grieks.